Els orígens de la Psicologia (3)


Segle XIX: el començament de la psicologia experimental

Gràcies a l’enorme desenvolupament de les ciències naturals a la primera meitat del s. XIX i l’aparició del mètode científic-experimental, es va delimitant també el camp de lo psicològic o psíquic, com un conjunt de fenòmens peculiars, observables i estudiables empíricament i experimentalment, atenent sobre tot a les dades de la consciència.
 

Es considera que W. Wundt és el pare de la psicologia com a ciència. Creador al 1879 del primer laboratori de Psicologia Experimental a la Universitat de Leipzig, la Psicologia comença a estudiar-se realment amb el mètode científic-experimental. Els començaments d’aquesta Psicologia tenen la seva base més propera en la Psicofisiologia; efectivament, tots aquests primers psicòlegs experimentals eren fisiòlegs. El més important per a Wundt no és conèixer allò que el fenomen sigui en sí mateix, sinó “preveure” el comportament dels fenòmens, verificar fets i comprovar lleis.

Psicologia fisiològica

La Psicologia, quant a anàlisi experimental dels fenòmens de consciència, intenta mesurar les sensacions. Aquesta vessant de la Psicologia Experimental, l’estudi de la qual persisteix fins als nostres dies, va tenir lloc en l’anomenada Psicofísica i en la Psicofisiologia del s. XIX. Els autors més rellevants d’aquest moviment són fisiòlegs abans que psicòlegs. Weber, Fechner i Helmholtz en són els principals representants.

E.H.Weber (1795-1878), que era fisiòleg, treballa amb els sentits de la vista i el tacte. G.T. Fechner (1801-1887), que no era fisiòleg sinó físic, realitza el seu treball amb base en la teoria weberiana. Intenta unir i relacionar els fenòmens mentals (psico) i els fenòmens corporals (física). És a dir, intenta veure la relació entre les anomenades tradicionalment “energies psíquiques” i “energies físiques”. Descriu la relativitat dels fenòmens sensorials. I conclou que l’acció dels estímuls no és absoluta sinó relativa. Sobre aquesta base sistematitzarà Wundt la seva Psicologia científica. Seguint aquesta directriu, H. von Helmoltz (1821-1894) sistematitzarà els coneixements psicofisiològics de les sensacions auditives i òptiques, basant el seu estudi en la sensació com a primícia d’expressió de l’esdeveniment psíquic.

La introspecció i l’escola de Wurzburg

L’estudi dels fenòmens físics i fisiològics en relació amb els fets psíquics aviat es va veure desplaçat per l’aplicació de la introspecció al mètode experimental. Oswald Külpe (1862-1915), alumne i ajudant de Wundt, presenta la introspecció i demostra que és possible l’estudi dels processos psíquics superiors de manera empírica. Per a aquest autor, el mètode de la introspecció és fonamental per a la Psicologia, fins al punt de que constitueix l’instrument principal per a l’estudi de la natura humana; sense ell la Psicologia seria purament fisiològica, i en ella s’estudiarien les estructures i funcions aïllades de la consciència o es convertiria en Física. Per això propugna que la introspecció ha de transformar-se en un veritable instrument científic; és a dir, ha de ser sistemàtica i controlada.

L’escola de Wundt va assentar les bases perquè avui, la psicologia sigui considerada com una ciència més, i que el mètode de la introspecció (mirar cap a l’interior d’un mateix) sigui reconegut com un sistema vàlid per a accedir al psiquisme humà.
Telf.: 605 52 52 81

 

 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada